Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn về xây dựng Khu đô thị khoa học Quy Hòa

Đăng lúc 17:23:25 01/03/2021

Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn về xây dựng Khu đô thị khoa học Quy Hòa

- Thủ tướng Chính phủ vừa trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội về xây dựng Khu đô thị khoa học Quy Hòa, thành phố Quy Nhơn.

Đại biểu Quốc hội Lê Công Nhường, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV chất vấn Thủ tướng:

Thực hiện thông báo số 66-TB/VPTW ngày 11/7/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về kết quả chuyến thăm và làm việc của đồng chí Trần Quốc Vượng. Ý kiến của Thủ tướng ngày 6/5/2018, theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao cho UBND tỉnh Bình Định xây dựng đề án phát triển khu đô thị khoa học Quy Hòa đến năm 2025, tầm nhìn 2030 (Đề án).

Đề án đã được UBND tỉnh Bình Định trình Thủ tướng Chính phủ tại tờ trình số 111/TTr-UBND ngày 3/10/2019, đã tiếp thu và chỉnh sửa theo góp ý các bộ, ngành. Tuy nhiên để thực hiện đề án nhiều cơ chế, chính sách cần phải được lược hóa nên hiện nay đề án vẫn chưa được phê duyệt.

Để "xây dựng Khu đô thị khoa học", xin hỏi Thủ tướng Chính phủ có cho phép UBND tỉnh Bình Định thí điểm về hỗ trợ xây dựng mô hình khu đô thị khoa học Quy Hòa nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 27-NQTW ngày 6/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Về nội dung chất vấn trên, Thủ tướng Chính phủ trả lời như sau:

Về chủ trương, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 1/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về Phát triển Khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong đó khẳng định quan điểm "Phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc".

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong đó xác định "Nhà nước đầu tư xây dựng một số khu đô thị khoa học, khu công nghệ cao, tổ hợp khoa học - sản xuất, trường đại học trọng điểm, các trung tâm văn hóa hiện đại để thúc đẩy hoạt động sáng tạo của trí thức trong và ngoài nước".

Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các văn bản như: Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013; Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 1/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Về Đề án Khu đô thị khoa học Quy Hòa, thành phố Quy Nhơn, ngày 26/11/2020 UBND tỉnh Bình Định đã có Tờ trình số 102/TTr-UBND về Đề án "Phát triển Khu đô thị Khoa học Quy Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035" (với mục tiêu thí điểm xây dựng và phát triển Khu Đô thị Khoa học và Giáo dục tại Bình Định). Hiện, Văn phòng Chính phủ đang lấy ý kiến các Bộ để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

 

Tìm kiếm
Gửi yêu cầu báo giá
Fanpage

Địa chỉ